Проект статуту ГО

ПРОЕКТ СТАТУТУ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Історичний клуб “Холодний Яр”»

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Історичний клуб “Холодний Яр”» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації: «Історичний клуб “Холодний Яр”».

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

 

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їхньої діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т. ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їхнє використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Головною метою Організації є дослідження боротьби українського народу за побудову Української держави, відновлення історичної справедливості до борців за Українську державу, увічнення їхнього подвигу, популяризація української культури, зокрема кобзарства, поширення історичної і культурної інформації.

3.2. Головними напрямами діяльності є:

3.2.1. Книговидавництво, видання газет, бюлетенів, плакатів, білбордів та іншої друкованої продукції про борців за Українську державу.

3.2.2. Презентації та інші способи популяризації книжок й іншої друкованої продукції про борців за Українську державу.

3.2.3. Створення документальних, навчальних, художніх фільмів і радіопередач про Визвольну боротьбу, ток-шоу та інших творчих проектів.

3.2.4. Проведення мистецьких фестивалів на пам’ять про борців.

3.2.5. Встановлення пам’ятників, погрудь і меморіальних знаків на пам’ять про героїв Визвольної боротьби, діяльність, спрямована на перейменування на їхню честь вулиць, бульварів, проспектів та площ тощо.

3.2.6. Консультації особам, науковим, культурно-освітнім та навчальним установам з питань вивчення Визвольної боротьби та популяризація подвигу учасників Визвольної боротьби.

3.2.7. Дослідження документів (у т. ч. і фото- і кінодокументів) у державних, приватних архівах та архівах установ.

3.2.8. Вечори пам’яті українських героїв, лекції про Визвольну боротьбу, концертні програми на честь борців за волю України.

3.2.9. Щорічні вшанування героїв Холодного Яру.

3.2.10. Урочисті заходи із вшанування полеглих борців у містах і селах, де вони народилися, загинули чи були пов’язані діяльністю, пропагування Визвольного ідеалу та інші заходи.

3.2.11. Підтримка кобзарів, бандуристів, майстрів виготовлення бандур, бардів, композиторів, співаків, письменників, поетів, архітекторів, скульпторів, художників та представників інших творчих професій, які увічнюють та уславлюють подвиг борців за Українську державу.

3.2.12. Робота, спрямована на всебічну соціальну підтримку, захист громадянських прав  та залучення до своєї діяльності ветеранів війни, осіб з інвалідністю, добровольців, громадських активістів, волонтерів та їх сімей як активної частини суспільства.

Організація вільна у виборі сфери своєї діяльності та здійснює, зокрема, діяльність у таких сферах:

–           освіта;

–           охорона здоров’я;

–           опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

–           соціальний захист, соціальне забезпечення (реабілітація, соціалізація, адаптація тощо), соціальні послуги;

–           культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

–           наука і наукові дослідження;

–           спорт і фізична культура;

–           права людини і громадянина та основоположні свободи;

–           розвиток територіальних громад;

–           розвиток міжнародної співпраці України;

–           стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

–           сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

–           сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

3.2.13. Створення  умов  для  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  участь  в управлінні державними справами, сприяння вирішенню проблем, пов’язаних із розвитком та вдосконаленням механізмів захисту громадянських прав та свобод.

3.2.14. Сприяння здійсненню демократичного громадського контролю за діяльністю органів публічної влади всіх рівнів, використанням бюджетних коштів, кадровою політикою.

3.2.15. Допомога  з  питань  координації  та  комунікації  роботи  державних  органів  з громадськістю, сприяння врахуванню органами публічної влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

3.2.16. Правова експертиза суспільно значущих ініціатив, програм, правових актів з метою їх подальшої адвокації, підтримки  та реалізації.

3.2.17. Розробка та адвокація власних ініціатив/програм, що відповідають цілям Організації, з метою їх імплементації на місцевому, регіональному та державному рівнях.

3.2.18. Участь у створенні та роботі консультативних, дорадчих, постійних та тимчасових органів (фахових комісій, робочих груп тощо), які створюються громадськими об’єднаннями або органами публічної влади, сприяння залученню фахівців відповідних галузей до складу таких комісій.

3.2.19. Сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, загальнодержавних, та міжнародних програм, спрямованих на захист прав громадян, у тому числі ветеранів, осіб з інвалідністю, добровольців, їх сімей та членів сімей загиблих, поліпшення їх соціально-економічного становища.

3.2.20. Сприяння залученню активних громадян, у тому числі ветеранів, інвалідів війни, добровольців, волонтерів та членів родин загиблих до активної участі в розвитку громадянського суспільства на основі контролю і взаємодії з органами публічної влади всіх рівнів.

3.2.21. Всебічна допомога активним громадянам, у тому числі ветеранам війни, особам з інвалідністю, добровольцям та членам сімей загиблих, громадським організаціям ветеранів, у втіленні в життя  ідей і проектів, які є суспільно значущими для громад, де вони мешкають.

3.2.22. Сприяння в розробці та реалізації всеукраїнських та місцевих благодійних заходів, суспільних ініціатив, громадських проектів (разових і довгострокових), спрямованих на підвищення якості життя, здоров’я, освіти, фізичного розвитку, безпеки ветеранів війни, осіб з інвалідністю, добровольців, волонтерів та їх сімей.

3.2.23. Сприяння соціальній адаптації ветеранів, осіб з інвалідністю, добровольців та членів сімей загиблих, в тому числі: працевлаштуванню, забезпеченню самозайнятості, підтримці розвитку різноманітних видів бізнесу, які пов’язані з утворенням нових робочих місць.

3.2.24. Сприяння в забезпеченні житлом і скорочення числа ветеранів, добровольців, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов.

3.2.25. Сприяння ветеранам, особам з інвалідністю, добровольцям, їх сім’ям та членам сімей загиблих в отриманні належної медичної та психологічної допомоги, реалізація відповідних регіональних та державних проектів, надання цільової благодійної допомоги набувачам благодійної допомоги для відшкодування витрат на оплату вартості лікування.

3.2.26. Сприяння залученню ветеранів, осіб з інвалідністю, добровольців до заходів щодо підвищення обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

3.2.27. Організація та участь в освітянських і культурних програмах та заходах, в тому числі програмах національно-патріотичного виховання молоді.

3.2.28. Надання допомоги у виданні друкованих матеріалів, що стосуються національно-патріотичного виховання, увічнення пам’яті загиблих у війні на Сході України, мемуарів та художніх творів ветеранів, а також у  заснуванні засобів масової   інформації.

3.2.29. Організація дозвілля ветеранів та їх сімей, заснування суспільних тематичних просторів, центрів діяльності та культурного розвитку тощо, сприяння їх ефективній роботі.

3.2.30. Проведення заходів щодо увічнення пам’яті ветеранів війни.

3.2.31. Сприяння  формуванню  в  суспільстві  гуманного  відношення,  загальносуспільної

поваги до ветеранів, добровольців, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих.

3.2.32. Надання допомоги талановитій творчій молоді з числа дітей ветеранів війни, добровольців та членів сімей загиблих.

3.2.33. Сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу з метою зміцнення обороноздатності держави.

3.2.34. Сприяння розвитку військово-прикладних видів спорту, спортивних ветеранських програм та заходів.

3.2.35. Сприяння розвитку контактів, культурних, гуманітарних та профільних зв’язків Організації з організаціями інших країн, підтримка народної дипломатії.

3.2.36. Проведення/участь у проведенні мирних масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій).

3.2.37. Сприяння захисту і законне представлення громадянських, професійних, соціальних, економічних, культурних прав та інтересів членів Організації та інших громадян, в тому числі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

3.2.38. Сприяння захисту інтересів та прав інших громадських організацій та їх членів за їх зверненням на підставі співробітництва.

3.2.39. Сприяння інформаційній та матеріальній підтримці членів Організації та інших громадян.

3.2.40. Участь Організації у міжнародних заходах, семінарах, з питань, що відповідають статутній діяльності Організації.

3.2.41. Сприяння діяльності установ та організацій, що мають споріднені цілі і завдання, проведенню семінарів, лекцій, конференцій, конгресів, тренінгів різних форм та напрямів відповідно до мети Організації.

3.2.42. Залучення до роботи та взаємодія з громадськими діячами, експертами, науковцями, студентською та учнівською молоддю, сприяння створенню тематичних об’єднань, організацій, центрів, товариств без мети отримання прибутку.

3.2.43. Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів уповноважених осіб Організації у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом.

3.2.44. Організація та сприяння проведенню незалежних соціологічних опитувань з питань, що мають суспільне значення згідно з цілями Організації.

3.2.45. Розгляд звернень, ведення прийому громадян, індивідуальний супровід, правовий і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок соціальних та збройних конфліктів, нещасних випадків.

3.2.46. Участь у конкурсах на отримання грантів, на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг.

3.2.47. Отримання, транспортування власними або орендованими транспортними засобами та використання за цільовим призначенням гуманітарної допомоги, а також відправлення гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України “Про гуманітарну допомогу”.

3.2.48. Сприяння додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, рішень, прийнятих місцевими референдумами.

3.2.49. Здійснення благодійної діяльності у вигляді:

–           безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

–           безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

–           безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

–           публічний збір благодійних пожертв;

–           управління благодійними ендавментами;

–           проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

3.2.50. Здійснення інших напрямків діяльності не заборонених законодавством для досягнення статутної мети.

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь- якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента Організації і за його рішенням, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Президент Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних і тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. звертатися до органів Організації із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав і законних інтересів;

4.5.1.6. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.7. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. сприяти здійсненню завдань Організації, в тому числі й через добровільні внески.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення з Організації, за рішенням Президента, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок з Організацією без поважних причин;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім’я Президента Організації. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.7. Підстави для виключення з членів Організації:

–          неодноразові порушення вимог Статуту;

–          неучасть у діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

4.8. Питання про виключення вирішується Президентом організації.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості й виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації (конференція),  Голова (Президент) Організації, його 1-й заступник (1-й віце-президент) та заступники (віце-президенти). ЦЕ Я ДОДАВ.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президент Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації (конференція) (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Президента.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Президентом не рідше, ніж раз на п’ять років. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд, Головою (Президентом) Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються за наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів із дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Президента Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Президентом скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6.  Обрання та відкликання Голови Організації – Президента.

5.3.5.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4, рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів і законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Голова Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 5 років та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю, здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом та Загальними зборами і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.4.1.  Голова Організаціє називається Президентом Історичного клубу “Холодний Яр”.

5.4.2. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на п’ять років, є підзвітним Загальним зборам, вправі вносити на розгляд Загальних зборів  пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.4.3. Голова Організації:

5.4.3.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.4.3.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.4.3.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.4.3.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.4.3.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.4.3.6. Скликає Загальні збори та формує їх порядок денний, готує матеріали з питань порядку денного, попередньо розглядає всі питання, що належать до компетенції зборів та готує проекти рішень з цих питань до зборів.

5.4.3.7. Призначає своїх заступників та першого заступника.

5.4.3.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації та Загальних зборів членів Організації.

5.4.3.9. Звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.4.4. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.4.5. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.4.6. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів, якщо неодноразово порушував вимоги Статуту Організації, або якщо своїми діями завдав матеріальної чи моральної шкоди Організації.

– за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви.

5.4.7. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців заступник Голови Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

 

 1. НАГЛЯДОВА РАДА

 

6.1. Організацією може створюватися Наглядова рада – консультативний та контролюючий орган Організації, що здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності.

6.2.  Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою Організації.

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі голови ради та двох (чи більше) членів ради строком на п’ять років. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.

6.5.  До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок і ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6.  Очолює Наглядову раду голова, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

 

 

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг

 

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації подається до Президента, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів. У разі відхилення скарги повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, з обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

8.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі в міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми і проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи (секції, філії), які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації, або за рішенням Президента.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами або рішенням Президента строком не більше, ніж на 5 років, і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їхні повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету і завдання Організації у межах території, на яку поширюються їхні повноваження, згідно з наданим рішенням загальних зборів чи Президента.

9.4.3. Проводять роботу із залучення нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

9.5.3. Бути присутнім на засіданні робочих органів Організації (без права голосу).

9.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

9.6.2. Виконувати законні й прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації або рішенням Президента, якщо рішення про створення відокремленого підрозділу приймав він.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Президента до прийняття рішення щодо розподілу майна і коштів Загальними зборами Організації.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові й немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також із державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їхня частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 учасників Загальних зборів. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Голові здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів  шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок і правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.